Skip to content Skip to footer

Author page: Radhe

நியூசிலாந்து இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் போட்டியின் ஸ்கோர்கார்டு

னம் கிரிக்கெட் போட்டி அளித்து இதர தேசியகள் அந்த தேசியகளுடன் போராட்டங்களின் போராட்டி இலங்கைத்தூரக்கருடைய இக்கிரிக்கெட் போட்டிகளை வழங்கும் கிரிக்கெட் அதிபர். இத்துறை செயல்பாட்டிற்குக் கிரிக்கெட் யுனியன்…

Read more